Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studenci > Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Organizację praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje

 Zarządzenie Rektora ws. praktyk (PDF / 163.44 kb) 

 

 Procedura realizacji praktyk zawodowych:

 1. SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
  Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje opiekun praktyk – wzór skierowania stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Rektora UWr
 2. UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH ODBYWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA UCZELNI
  Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy, która jest Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Rektora UWr
 3. UBEZPIECZENIE NW i OC.
  Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC na czas trwania praktyk zawodowych.
 4. SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK.
  Student składa u opiekuna praktyk następujące dokumenty:
  Niżej wymieniony komplet dokumentów opiekun praktyk składa w Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane przed rozpoczęciem praktyki studentów, których dokumenty są składane.
  • dwa egzemplarze umowy (egzemplarze podpisuje Prodziekan ds. spraw studenckich, następnie jeden z egzemplarzy umowy zostaje odesłany - przez Dziekanat WNS lub dostarczony przez studenta do Zakładu Pracy, a drugi pozostaje w dokumentacji studenta w Dziekanacie WNS),
  • potwierdzenie ubezpieczenia NW i OC na okres praktyk (kserokopia oraz oryginał do wglądu),
  • deklarację podpisaną przez studenta, stanowiącą Załącznik  Nr 5 do Zarządzenia Rektora UWr,
  • skierowanie na praktykę podpisane przez opiekuna praktyk,
  • program praktyk opracowany przez opiekuna lub Zakład Pracy, albo przy współpracy opiekuna z Zakładem Pracy, podpisany przez opiekuna praktyk.
 5. PRAKTYKA STUDENCKA
  Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy.
 6. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ
  Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada opiekunowi praktyk w celu uzyskania wpisu w systemie USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć nazwanych Praktyka zawodowa. Po uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.