Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studenci > Stypednia > Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

 Listy ostateczne stypendium rektora 21 22 (PDF / 2.04 Mb) 

Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora na rok akademicki 2021/2022 - 15.10.2021

 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2020/2021 oraz dla kolejnych lat

Na podstawie z § 25 ust.3 Zarządzenia nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu wrocławskiego  z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów UWr,  wprowadzam szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej dla studentów na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2020/2021 oraz dla kolejnych lat:

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej może otrzymać student, który:

  1. zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów zgodnie z  „Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim” w terminie do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej (poprawkowej) określonej w komunikacie Rektora na dany rok akademicki, decyduje data ostatniego wpisu w indeksie. Ponadto złożył indeks z kartą okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami w dziekanacie do dnia 5 października lub dnia 5 marca (w przypadku gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego),
  2. uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen, która klasyfikuje go na liście rankingowej obejmującej nie więcej niż 7,5 % najlepszych studentów każdego kierunku studiów,
  3. w poprzednim roku studiów nie był powtórnie wpisany na ten sam semestr,
  4. złożył w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, pok. 34, wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów według wzoru ustalonego przez Rektora, po uprzedniej rejestracji w formie elektronicznej na stronie www.usosweb.uni.wroc.pl,   w terminie do dnia 5 października lub dnia 5 marca (w przypadku gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego).

Średnia ocen to średnia arytmetyczna liczona ze wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w ramach wszystkich obowiązkowych i przewidzianych w programie studiów przedmiotów realizowanych w poszczególnych semestrach na danym kierunku i roku.

Średnia ocen nie może być niższa niż 4,2.

 1. Student I roku studiów II stopnia może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej, jeżeli :
  1. rozpoczął studia II stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia;
  2. uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen, która klasyfikuje go na liście rankingowej obejmującej nie więcej niż 7,5 % najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Średnia ocen to średnia arytmetyczna liczona ze wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w ostatnim roku studiów w ramach wszystkich obowiązkowych i przewidzianych w programie studiów  przedmiotów punktowanych realizowanych na danym kierunku.

DO ŚREDNIEJ OCEN NIE WLICZA SIĘ OCENY Z PRACY LICENCJACKIEJ ORAZ Z EGZAMINU LICENCJACKIEGO;

  1. złożył w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, pok. 34, wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów według wzoru ustalonego przez Rektora, po uprzedniej rejestracji w formie elektronicznej na stronie www.usosweb.uni.wroc.pl,   w terminie do dnia 5 października lub dnia 5 marca (w przypadku gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego).
  2. w poprzednim roku studiów nie był powtórnie wpisany na ten sam semestr,
  3. średnia ocen nie może być niższa niż 4,2.
 1. Absolwent studiów I stopnia innej uczelni, który w danym roku akademickim rozpoczął studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z wnioskiem składa dokument potwierdzający skalę ocen obowiązującą w poprzedniej uczelni oraz zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen określonej w punkcie 2b) niniejszych zasad.
 2. Absolwent studiów I stopnia innego wydziału w Uniwersytecie Wrocławskim, który w danym roku akademickim rozpoczął studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z wnioskiem składa zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen określonej w punkcie 2b) niniejszych zasad.
 3. Listy rankingowe są wspólne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 4. Listy rankingowe są tworzone oddzielnie dla studiów I i II stopnia.
 5. Listy rankingowe tworzone są oddzielnie dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w języku polskim oraz oddzielnie dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim.